INTEGRITETSPOLICY – PERSONUPPGIFTSHANTERING
Vi på Niklassons Markiser AB värnar om dig som kund, vilket bland annat innebär att vi hanterar dina personuppgifter på ett sätt som tar hänsyn till din integritet och den gällande lagstiftningen. I denna integritetspolicy beskrivs vilka personuppgifter vi samlar in från dig genom våra interaktioner med dig samt hur vi använder dessa uppgifter. Integritetspolicyn beskriver även dina rättigheter gentemot oss och hur du kan göra dina rättigheter gällande.

VAD ÄR PERSONUPPGIFTER OCH VAD ÄR EN BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER?
Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan knytas till en person som är i livet. Exempel på personuppgifter är namn, personnummer, adress, e-postadress, telefonnummer, bild, köphistorik etc. En behandling av personuppgifter är allt som görs med dem, exempelvis insamling, bearbetning, ändring, lagring, läsning, utlämning, avidentifiering eller radering.

HUR ANVÄNDER VI PERSONUPPGIFTER:
Niklassons Markiser AB behandlar personuppgifter först och främst i syfte att sälja produkter eller tjänster, t.ex. för att administrera köp, beställningar och betalningar. Behandlingen är nödvändig för att fullgöra avtalet med dig. Om uppgifterna inte lämnas kan våra åtaganden inte fullgöras och vi tvingas därför neka dig köpet. De personuppgifter som kan komma att behandlas är identitetsuppgifter, t.ex. personnummer och namn, kontaktuppgifter, t.ex. telefonnummer och adress samt köpinformation, t.ex. beställda produkter och ordersumma. Alla uppgifter som lämnats i
samband med ett köp lagras i vårt system i enlighet med bokföringslagen, dvs i 7 år.

Övriga personuppgifter som Niklassons Markiser AB kan komma att behandla är namn och kontaktuppgifter till potentiella leverantörer och kunder och dessa uppgifter behandlas enligt dataskyddsregler och bevaras till dess att personen inte längre är aktuell som kontakt.

HUR SAMLAR VI IN PERSONUPPGIFTER:
Vi tar emot personuppgifter direkt från dig, exempelvis när du köper en produkt eller tjänst eller kontaktar oss i annat ärende.

INFORMATION TILL TREDJE PART:
Vi kommer inte att sälja eller hyra ut dina personuppgifter till andra företag. Vi överför till, eller delar dina personuppgifter med, utvalda mottagare om det är nödvändigt för ändamålet för vilket informationen har samlats in, till exempel för att tillhandahålla en produkt eller tjänst som du har begärt såsom att leverera en produkt. Vi kan likaså komma att lämna ut personuppgifter till myndigheter om vi är skyldiga att göra det enligt lag. Personuppgifter kan också delas vid verksamhetsövergång till övertagande part/företag.

Personuppgiftsbiträden är företag som behandlar personuppgifter för vår räkning och på våra instruktioner. Dessa företag måste följa våra krav för säkerhet i form av tekniska och organisatoriska åtgärder i samband med behandlingen och är inte tillåtna att använda personuppgifterna för andra
ändamål.

VILKA RÄTTIGHETER HAR DU?
Rätt till tillgång: Du har rätt att få information om vilka personuppgifter om dig själv som Lundby Container Service AB behandlar.

Rätt till rättelse: Om dina uppgifter är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta, kan du begära att få dem rättade.

Rätt till radering: Du har rätt att få dina personuppgifter raderade utan onödigt dröjsmål Vi kan ha rätt att neka din begäran ifall det finns legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera vissa personuppgifter.

Rätt att göra invändningar: Du har alltid rätt att invända mot vissa typ av behandling, exempelvis mot direktmarknadsföring och att invända mot all behandling av personuppgifter som bygger på en intresseavvägning.

Rätt till begränsning av behandlingar: Du har rätt att kräva att vår behandling av dina personuppgifter begränsas.

Dataportabilitet: Du har rätt att få de personuppgifter som du lämnat till oss överförda till en annan personuppgiftsansvarig i de fall behandlingarna grundar sig på ditt samtycke eller på ett avtal där du är part. En annan förutsättning är att överföringen är tekniskt möjlig.

Rätt att inge klagomål till en tillsynsmyndighet: Du har rätt att få information om hur du ska utöva dina rättigheter eller inge klagomål om behandling av dina personuppgifter genom att kontakta tillsynsmyndigheten i ditt hemland.

ÅTGÄRDER I DRIFTSMILJÖER
Vi lagrar dina personuppgifter i driftsmiljöer som använder fullgoda säkerhetsåtgärder för att förhindra obehörig åtkomst. Vi följer rimliga standarder för skydd av personuppgifter. Skulle vi upptäcka integritetsbrott meddelarNiklassons Markiser AB Datainspektionen och de berörda kunderna.

HUR KOMMER DU ÅT OCH KONTROLLERAR DINA PERSONUPPGIFTER?
Du kan få tillgång till alla dina personuppgifter som samlas in avNiklassons Markiser AB genom att kontakta oss på telefon eller den adress som finns nedan. Vi svarar på förfrågningar om åtkomst eller borttagning av dina personuppgifter inom 30 dagar.

Niklassons Markiser AB
Sockengränd 2,
120 40 Årsta

+46 8 722 90 15

Begär offert

    Kontakta oss